ไทยพาณิชย์ น้อมรวมใจ ถวายความจงรักภักดี

ผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

น้อมรวมใจถวายความจงรักภักดี

สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน

คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ขอน้อมรวมใจถวายความจงรักภักดี และสนองพระราชปณิธาน ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและสิ่งตอบแทน อันจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

โดยการสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาใหม่ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จำนวน ๑,๗๙๘ คน รวมปัจจุบันธนาคารฯ มีผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. แล้วทั้งสิ้น ๒,๔๙๙ คน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งสมัครเป็นจิตอาสาใหม่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยมี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

สำหรับพนักงานธนาคารฯ ที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาใหม่จะได้ดำเนินการรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ต่อไป

ภายใต้เครื่องแบบจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทานนี้ จะเป็นเครื่องย้ำเตือนใจให้พนักงานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกคน น้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวมด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน

โดยจะได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

Written By
More from pp
เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำ การใช้อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีขั้นตอนและขอบเขตชัด ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานหากสงสัยสามารถตรวจสอบการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้ที่สายด่วน 1386
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิประบุว่าถูกชายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าค้นบ้าน และจับสวมกุญแจมือ โดยชายดังกล่าวแสดงตนว่าเป็น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นั้น
Read More
0 replies on “ไทยพาณิชย์ น้อมรวมใจ ถวายความจงรักภักดี”