กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กำหนด โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563

กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ. ศ. 2563 :: มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 25 ธ.ค.63 เล่มที่ 137 ตอนที่ 105ก หน้า 12-13)

โรคตามมาตรา 12 (4) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
1 โรคเรื้อน
2 วัณโรคในระยะอันตราย
3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4 โรคยาเสพติดให้โทษ
5 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
6 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

โรคตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
1 โรคเรื้อน
2 วัณโรคในระยะอันตราย
3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4 โรคยาเสพติดให้โทษ
5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
6 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
7 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีมาตรการในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกฎกระทรวงฯ นี้ ได้กำหนดโรคโควิด-19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่จะเข้ามาในประเทศหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


Written By
More from pp
พรรคภูมิใจไทย มีมติ ไม่ให้เก็บดอกเบี้ย ตามร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.เปิดแถลงข่าวกลางสภา 9 โมง พรุ่งนี้
โฆษกพรรคภูมิใจไทย เผย พรรคภูมิใจไทย มีมติ ไม่ให้เก็บดอกเบี้ย ตามร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.เปิดแถลงข่าวกลางสภา 9 โมง พรุ่งนี้
Read More
0 replies on “กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กำหนด โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563”