กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กำหนด โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563

กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง กำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ. ศ. 2563 :: มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 25 ธ.ค.63 เล่มที่ 137 ตอนที่ 105ก หน้า 12-13)

โรคตามมาตรา 12 (4) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
1 โรคเรื้อน
2 วัณโรคในระยะอันตราย
3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4 โรคยาเสพติดให้โทษ
5 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
6 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

โรคตามมาตรา 44 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
1 โรคเรื้อน
2 วัณโรคในระยะอันตราย
3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4 โรคยาเสพติดให้โทษ
5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
6 โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
7 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีมาตรการในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกฎกระทรวงฯ นี้ ได้กำหนดโรคโควิด-19 เป็นโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่จะเข้ามาในประเทศหรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันWritten By
More from pp
รัฐบาล ย้ำ ไม่ได้นิ่งนอนใจ แนะวิธีตรวจสอบบริษัทนำเที่ยว ผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยวก่อนซื้อทัวร์
รองโฆษกรัฐบาล แนะวิธีตรวจสอบบริษัททัวร์นำเที่ยว ผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ มั่นใจ ปลอดภัย ได้เที่ยวแน่นอน ย้ำรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งแก้ไขปัญหาทัวร์เถื่อน ไกด์เถื่อน
Read More
0 replies on “กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กำหนด โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563”