พม. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

พม. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 มุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

(เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 10.30 น.) ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุม

นายจุติ กล่าวว่า สำหรับการประชุมฯ วันนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นที่สำคัญเรื่องการขับเคลื่อนประเด็นตามมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562 และที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นที่สำคัญตามมติสมัชชาเครือข่ายคนพิการ ประจำปี 2562 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) 3) การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 4) การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป และ 5) การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย “คนพิการ” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งภาพรวมงานด้านคนพิการของประเทศไทย การขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และโครงการเร่งด่วนของกระทรวง พม. รวมถึงแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม EQUAL) สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และกฎหมายระดับประเทศ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในสังคมชุมชนได้อย่างอิสระเท่าเทียม และได้รับสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ในปี 2563 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน และให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม ภายใต้แนวคิดในการดำเนินงาน 3 ประเด็นใหญ่ คือ 1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) 2) การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment) และ 3) การขจัดการอุปสรรคต่อคนพิการ (Barrier-free) ซึ่งในปี 2563 กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ
ที่สำคัญ 7 ประเด็นเร่งด่วน ได้แก่ 1) การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 2) การส่งเสริมเข้าถึงสิทธิคนพิการ 3) การส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 4) การคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย 6) การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการ และ 7) ระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

Written By
More from pp
“ภราดร” แจง ฝ่ายค้าน เเละ น.พ.สมิทธิ์ ยื่นศาลปกครอง กรณีกัญชา กลับไปเป็นยาเสพติด เกิดผลกระทบผู้ป่วย อย่าใช้ประเด็นความแตกต่างทางนโยบายของพรรคการเมือง ในเรื่องกัญชา เป็นประเด็นหาเสียงเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง กรณีที่ฝ่ายค้านและน.พ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กรรมการเเพทยสภา ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
Read More
0 replies on “พม. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”