รมว.ทส. จับมือภาคีเครือข่ายเอกชน เร่งหามาตรการงดใช้ถุงพลาสติก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติกให้กับลูกค้า พร้อมเดินรณรงค์ “Everyday Say No to Plastic Bags” ร่วมกับศิลปินดารา ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการในหน่วยงานโดยรอบตลาด เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ที่มีเป้าหมาย คือ การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ       การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ภายในปี 2570

ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนการลด ละ และเลิกใช้พลาสติกที่เกินความจำเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดทั่วประเทศ ที่มีการใช้ถุงพลาสติกเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการลงนาม   ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จำนวน 43 แห่ง เพื่องดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันที่ 4 ของทุกเดือน รวมทั้ง      เป็นจุดรับบริจาคถุงผ้า ในโครงการ “บริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ซึ่ง 1 ปี ที่ผ่านมา นับแต่เริ่มกิจกรรม ( 21 ก.ค.2561 – 31 ส.ค. 2562) สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ตลอดจนสามารถรวบรวมถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้ว กว่า 8,000 ใบ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องขอความร่วมมือในการช่วยกันทำให้ประเทศไทยปลอดพลาสติก บรรลุเป้าหมายตาม Roadmap โดยเร็ว รมว.ทส. กล่าว

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในวันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “Everyday Say No to Plastic Bags” ร่วมกับคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนศิลปินดารา ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง เพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เนื่องจากตลาดนัดแห่งนี้มีหน่วยงานราชการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. กระทรวงการคลัง กรมประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร และ หน่วยงานภาคเอกชนอีกจำนวนมาก มีร้านค้าเฉลี่ย 150 ร้าน/วัน และมีผู้ใช้บริการตลาดโดยเฉลี่ย 3,000 คน/วัน โดยก่อนทำกิจกรรมรณรงค์ พบว่า ตลาดนัดแห่งนี้ มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เฉลี่ย 46,602 ใบ/วัน หรือ มีการใช้ถุงคนละ 15 ใบต่อวัน แต่หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์ เมื่อ ก.ค. 2561 เป็นต้นมา พบว่า มีการใช้ถุงพลาสติกลดลงเหลือ 34,329 ใบ/วัน หรือ มีการใช้ถุงคนละ 11 ใบ ต่อวัน

Written By
More from pp
ติวเข้มสมาชิกนิคมสหกรณ์บาเจาะ นราธิวาส จากพืชน้ำมันสู่ “เกษตรปลอดภัย”
ไม่ได้มีไฮไลท์แค่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ มีกำลังการผลิต 45 ตันทะลาย/ชั่วโมง ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณกว่า 300 ล้าน ในการสร้างขึ้นมา เพื่อรองรับผลผลิตปาล์มจากเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมการปลูกในพื้นที่จ.นราธิวาส และใกล้เคียง
Read More
0 replies on “รมว.ทส. จับมือภาคีเครือข่ายเอกชน เร่งหามาตรการงดใช้ถุงพลาสติก”