“พล.ต.อ.พัชรวาท” ขอบคุณสภาผ่าน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 7 ฉบับ ทุกฝ่ายมุ่งมั่นแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ถือเป็นวาระแห่งชาติ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ลงมติเอกฉันท์รับหลักการใน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ทั้ง 7 ฉบับ ในวาระแรก ด้วยคะแนน 443 เสียง พร้อมเดินหน้าตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาในวาระที่ 2 จำนวน 39 คน

จำนวนนี้เป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 คน ได้แก่ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นายเธียรชัย ชูกิตตีวิบูลย์ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ที่เหลือแบ่งเป็นสัดส่วนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 13 คน พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล พรรคละ 6 คน พรรคภูมิใจไทย 3 คน พรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคละ 2 คน รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ 1 คน

โดยกำหนดกรอบระยะเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน และใช้ร่างฯ ของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน และภาคประชาชน ที่มุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการอภิปรายของสมาชิกสภาฯ ที่สอดคล้องไปทางเดียวกัน

โดยเห็นว่าปัจจุบันมีความจำเป็นที่ไทยจะต้องมีกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นวาระเร่งด่วน และวาระแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ ตลอดจนการกำหนดมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดอากาศบริสุทธิ์และมีผลที่ดีต่อสุขภาพของประชาชน

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย

1. ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … ที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นผู้จัดทำและนำเสนอโดยคณะรัฐมนตรี ในวาระเร่งด่วน

2. ร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณการ พ.ศ…. นำเสนอโดย น.ส.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 22,251 คน

3. ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ…. นำเสนอโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะจากพรรคภูมิใจไทย

4. ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. … นำเสนอโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะจากพรรคเพื่อไทย

5. ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ พ.ศ. …. นำเสนอโดย น.ส.วทันยา บุนนาค สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

6. ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ….นำเสนอโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง สส.สระแก้ว และคณะจากพรรคพลังประชารัฐ

7. ร่าง พ.ร.บ.ฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน พ.ศ. .…ที่นำเสนอโดยพรรคก้าวไกล

คณะกรรมาธิการจะได้นำร่างทั้ง 7 ไปพิจารณานำข้อดีของแต่ละฉบับมาจัดทำเป็นร่างหลักที่จะเสนอต่อรัฐสภาในวาระต่อไป

Written By
More from pp
นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมใจทำงานจน UNESCO มอบประกาศนียบัตรรับรอง ประเพณีสงกรานต์ไทย ขึ้นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการ
นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมใจทำงานจน UNESCO มอบประกาศนียบัตรรับรอง ประเพณีสงกรานต์ไทย ขึ้นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติอย่างเป็นทางการ พร้อมเดินหน้ายกระดับเทศกาลสงกรานต์ไทย เตรียมจัด “World Songkran Festival”...
Read More
0 replies on ““พล.ต.อ.พัชรวาท” ขอบคุณสภาผ่าน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 7 ฉบับ ทุกฝ่ายมุ่งมั่นแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ถือเป็นวาระแห่งชาติ”