กบข. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ผู้บริหารสูงสุด) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน การคลัง การลงทุน หรือการธนาคาร ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียจากการบริหารงานที่ฝ่าฝืนหลักการธรรมาภิบาล หรือผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ของหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ รายละเอียดจะเป็นไปตามประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ผู้บริหารสูงสุด) ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th หรือสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กบข.” โทร 0 2636 1000 ต่อ 152 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 17.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ กบข.

Written By
More from pp
นายกฯ ติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือคนไทยในซูดาน พร้อมประสานความร่วมมือกับมิตรประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำคนไทยกลับประเทศอย่างปลอดภัย
25 เมษายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Read More
0 replies on “กบข. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ”