กทม.จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ไข PM2.5 กับ Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน”

“ในเรื่อง PM2.5 กทม. พยายามเต็มที่ ถือเป็น mandate จากประชาชน แต่เราทำคนเดียวคงไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องมีภาคีเครือข่ายช่วยกันหลายมิติ บางอย่างใช้ Hard Power ใช้กฎหมายได้ แต่หลาย ๆ เรื่องเป็นเรื่อง Soft Power เรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกัน วันนี้ถือเป็นมิติที่ดีที่เราจะกระตุ้นทั้งในแง่ของเนื้อหาความรู้ ในแง่ของแต่ละคนที่ต้องตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาร่วมกันของทุกคน ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกท่าน และอนาคตเราจะขยายความร่วมมือนี้ออกไปให้ทุกคนรู้สึกว่าอากาศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่จะมีอากาศบริสุทธิ์หายใจ” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในการเป็นประธานเปิดกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

สำหรับกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เครือข่ายอากาศสะอาด จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงพลังแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ หน่วยงานภาคีเครือข่าย Earth Hour ทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน 44 องค์กร ได้ร่วมลดฝุ่นละออง PM2.5 ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การ Work from Home การเหลื่อมเวลาทำงาน การส่งเสริมการใช้รถขนส่งสาธารณะมากขึ้น หรือทำกิจกรรมลดฝุ่นเท่าที่สามารถจะทำได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ในช่วงที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น

โดยภายในงานนอกจากผู้ร่วมงานจะได้รู้จักกับฝุ่นจิ๋วแล้ว ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ Workshop การทำเครื่องฟอกอากาศ DIY และหน้ากากกันฝุ่น DIY คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ คลินิกมลพิษทางอากาศ นิทรรศการสุขภาพ ปลอดฝุ่นปอดสะอาด “เมืองแห่งอนาคตเพื่อสิทธิของเด็กที่จะหายใจอากาศสะอาด (The future city for child rights to breathe clean air)” และการเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ “BKK Risk Map กับแผนที่ดูแลสุขภาพคนเมือง” โดย รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ปั่นต่อ ต่อระบบขนส่งเมือง” โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายศิลป์ ไวรัชพานิช เครือข่ายสัญจรทางเลือก

Written By
More from pp
ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป มีเฮ !! ขยายเวลาการให้บริการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปี...
Read More
0 replies on “กทม.จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ไข PM2.5 กับ Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน””