สธ.จับมือ 5 ภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงาน บูรณาการการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง มุ่งรักษาและบริการทางการแพทย์ แก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงาน บูรณาการการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง มุ่งรักษาและบริการทางการแพทย์ แก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม และให้การคุ้มครองประชาชนส่วนรวม

23 ธันวาคม 2566 ที่ห้องสนฉัตร อาคารกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง”

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม และกล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้ขับเคลื่อนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 และจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงานดังกล่าว เพื่อแสดงเจตจํานงที่จะบูรณาการความร่วมมือกันในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ำจากผู้ที่กระทําความผิดคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมและให้การคุ้มครองประชาชนส่วนรวม

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงเจตจํานงที่จะส่งเสริมความร่วมมือครั้งนี้ โดยมุ่งใช้ความเชี่ยวชาญในการรักษาและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในสังกัด ให้การรักษา แก้ไข ฟื้นฟู บริการทางการแพทย์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ที่อยู่ภายใต้การดําเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ำฯ ให้เป็นพลเมืองดี ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ำอีกภายหลังพ้นโทษ รวมถึงสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลการรักษาของผู้กระทําความผิดดังกล่าว เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมผู้กระทําภายหลังพ้นโทษ

Written By
More from pp
นายกรัฐมนตรี อวยพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ขอให้คนไทย มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง และมีความรักความสามัคคีกัน
13 เม.ย. 64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี  2564 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 
Read More
0 replies on “สธ.จับมือ 5 ภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง”