ประกันสังคม

สปส. ชวนนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …” ผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางกฎหมาย www.law.go.th ก่อนปิดรับฟัง 28 ก.พ. 66 นี้