เยาวชน

รัฐบาลขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) สร้างโอกาสแก่นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาระดับม.ต้นได้เรียนต่อ ๑๐๐%