เยาวชน

พลเอก ประวิตรฯ ให้โอวาทเยาวชนจากโครงการสัมมนาผู้นำเยาวชนและนิสิตนักศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย้ำหลักความรู้คู่คุณธรรม พร้อมสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเยาวชนและนิสิตมุสลิมในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กไทยต่อเนื่อง ส่งมอบวัคซีน IPD 3,000 โด๊ส ภายใต้โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงปีที่ 7

เครือซีพี สานต่อการปลูกฝังความกตัญญูแก่เยาวชนไทย เปิดใจเยาวชนทุนยุวชนครอบครัวคนข่าว และผู้ชนะเรียงความ “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย” ร่วมถ่ายทอดความคิดกตัญญูในคนรุ่นใหม่