ศาสนา ธรรมะ วิปัสสนา

พร้อมแล้ว .. กับเรียลลิตี้ธรรมะสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 9 เตรียมสัญจรสู่ “พระนครศรีอยุธยา” ขยายช่วงอายุก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งแต่ 7 – 18 ปี รับสมัครแล้ว…วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 ทาง www.truelittlemonk.com/apply

รมต.อนุชา เผยมติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย กำหนดให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับทราบ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แก้ไขปัญหาพระสงฆ์ประพฤติตนไม่เหมาะสม